ŽIVOTOPIS

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. *18. 6. 1961, Helsinki, Finsko

Zaměstnání:

 

1. lékařská fakulta University Karlovy v Praze

Ústav Biochemie a Experimentální Onkologie

U Nemocnice 5

128 53 Praha 2

Česká Republika

 

www.lf1.cuni.cz/lbnb

Tel: 00420 224 965 826

E-mail: aleksi@cesnet.cz

 

Ženatý, manželka Liliana Raquel, *1960, lékařka se specializací ve vnitřním lékařství a revmatologii. Dcera Klára, *1992, asistentka ve společnosti Universal Music France.

 

Vzdělání, akademické hodnosti:

 

DrSc. Onkologie, Karlova Universita, 2000

CSc. Lékařská chemie a biochemie, 1. LF UK, 1990

MUDr. Všeobecné lékařství, 1. LF UK, 1986

 

Jmenování profesorem UK v oboru biochemie a patobiochemie 2002

Habilitace z oboru lékařské biochemie, 1. LF UK, 1996

Klinická specializce: Atestace z vnitřního lékařství I. stupně 1995

 

Zaměstnání, akademická profesionální kariéra:

 

2012 - dosud Děkan 1. LF UK v Praze

2007 - dosud Přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK v Praze

2005 – 2012 Proděkan pro grantovou problematiku a rozvoj 1. LF UK v Praze

2002 – dosud Profesor lékařské chemie a biochemie,Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

1997 - 2001 Docent lékařské chemie a biochemie, 1. ústav lékařské chemie a biochemie, 1. LF UK

1993 - 1996 Asistent lékařské chemie a biochemie, 1. ústav lékařské chemie a biochemie, 1. LF UK

1992 - 1993 Visiting Scientist (12 měsíců) and Visiting Professor (6 měsíců), Institute of Differentiation and Mutagenesis, CNR, Pisa, Italy

1987 - 1991 Vědecký pracovník, Výzkumný ústav tuberkulosy a respiračních nemocí Praha, externí vědecký aspirant FVL UK

 

Stáže:

 

Institut Curie, INSERM, Unite 365, Paris, associate scientist (stipendista Association du Recherche et Partage, France) 6 měsíců; 1994 – 1995

 

Kursy:

• Int. Union Against Tuberculosis and Lung Diseases: Applied Immunology and Histochemistry; Berlin 1989

• EMBO: Methods in Cell Biology; Epithelial cell polarity. Heidelberg 1995

• Lifescience Partnering Forum. Institute of Management, Germany, Heidelberg 1999

• Creative Problem Solving, CSF Group Bufallo; Brussels, 2000

 

Ocenění:

 

1992 Zlatá medaile Světové výstavy vynálezů EXPO '92

1997 zařazen do biografické database “Who is Who in the World” (Marquis, Elsevier)

1998 zařazen do biografické database “Who is Who in Medicine and Healthcare” (Marquis, Elsevier)

1998 zařazen do biografické database “Who is Who in Science and Engineering” (Marquis, Elsevier)

2005 Cena za nejlepší publikaci, Česká revmatologická společnost,

2011 Medaile 1.LF UK

2013 Cena výboru ČOS JEP za nejlepší publikaci

2015 Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí čin - UK Praha

2015 Cena předsednictva ČLS JEP za nejlepší knižní publikaci

 

Další pracovní činnosti:

 

2005 – 2009 Odborný pracovník Medicínského informačního centra MŠMT a 1. LF UK

2002 – 2013 Vědecký pracovník FgU AV ČR

1999 – 2001 Senior scientist, Procter & Gamble, Corporate R&D Europe, Frankfurt, Germany a Cincinnati, Ohio, USA

1996 – 1999 Scientist, Procter & Gamble, Corporate R&D Central Europe, Praha

1993 – 1999 Vědecký pracovník, Ústav experimentální medicíny AV ČR

1993 - 1999 Lékař pohotovostní služby 1. interní kliniky Fakultní nemocnice 1. LF UK

1986 - 1987 Základní vojenská služba, lékař

 

Členství v odborných a učených společnostech:

 

Česká lékařská akademie

International Committee on Proteolysis, European Association of Neuro-Oncology

European Tissue Repair Society

Česká onkologická společnost ČLS JEP

Předseda a zakládající člen Neuroonkologické sekce ČOS ČLS JEP

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii

Česká chemická společnost,

Učená společnost Profesora J. V. Koštíře

 

Vedení projektů:

 

Od roku 1993 dosud řešitel 20 projektů (např. Bilateral grant of Italian CNR -.Faculty of Medicine, Charles Univ. Prague, 4x GAČR, 6x IGA MZd ČR, 2x GAUK atd.) a spoluřešitel řady dalších (např. resortní výzkumné úkoly v oboru onkologie, EU Biomed programme - preparatory award, 6. FP EU, SSA, No 512153, Lifescihealth –1, NHR Dev Tox, IGA MZd ČR, GAČR atd.). Koordinátor Výzkumného záměru 1. LF UK „Onkologie” MSM0021620808, garant projektu PRVOUK P27 OncoCom.

 

Dosud řešené projekty vždy hodnoceny v nejvyšší kategorii.

 

Posudková a recenzní činnost:

 

Grantové agentury:

 

GA ČR, GA UK, IGA MZ ČR, GA AV ČR, Program, hodnocení VZ MŠMT, Ministerio dell'Universita e della ricerca scientifica e technologica Italy, Human Frontier Science atd.

 

Časopisy:

 

Gene, International Journal of Biochemistry and Cell Biology, Oncology, Cancer, Journal of Endocrinological Investigations, Biological Chemistry, FEBS letters, FEBS J., atd.

 

Členství v odborných komisích:

 

• 2014 - Člen Vědecké rady UK

• 2012 - Člen Vědecké rady 1. LF UK

• Člen habilitačních komisí PřF UK, LF UPOL

• Člen komisí jmenovacího řízení LF UPOL

• Člen oborové komise lékařských věd GA ČR (2005- 2008)

• Člen podoborové komise 301 GA ČR (2005-2007)

• Předseda podoborové komise 301 GA ČR (2006-2008)

• Člen Komise pro habilitační a jmenovací kriteria 1. LF UK v Praze (2005 -

• Člen expertní skupiny parlamentního podvýboru pro vědu a VŠ (1996-2000)

• 2013 - Člen expertního panelu "Ochrana a podpora lidského zdraví" pro přípravu Národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České Republiky

• 2012 - Člen Vědecké rady Interní grantové agentury Ministerstva Zdravotnictví ČR

• 2014 - Člen předsednictva Agentury pro zdravotnický výzkum MZd ČR

 

Mezinárodní spolupráce (pouze publikačně a projektově podložené):

 

University Palermo, Institute of Biology, Itálie,

University Antwerpen, Department of Pharmaceutical Sciences, Belgie,

SUNY, Department of Medicine/Medical Oncology USA,

ExxonMobil, Belgie,

Harvard Medical School, Dana Farber Cancer Institute, USA,

Ferring Research Ltd, Southampton, UK,

Probiodrug AG, Germany

 

Člen monitorovacího výboru a Vědecké rady rozvojového infrastrukturálního projektu UK Kampus Albertov

Člen Rady Biotechnologického a Biomedicínského Centra Vestec BIOCEV, infrastrukturálního projektu Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace v rámci 1. prioritní osy - Evropská centra excelence

 

Organizace sjezdů a symposií - např ISOBM 2007, Dipeptidyl peptidases Amsterdam 2008, 33th FEBS congress 2009, EUROGLIA 2012, 43. FEBS congress 2018, atd.

 

Pedagogická práce:

Pregraduální

• Od 1993 podíl na všech formách výuky v předmětech lékařská chemie, biochemie, molekulární biologie, patobiochemie a příbuzných předmětů, v češtině a angličtině, v bakalářských a magisterských programech

• Školitel bakalářských a diplomových prací (1. LF UK a PřF UK), dosud obhájeno 7, v přípravě 3. Jeden student odměněn cenou Hlávkovy nadace

 

Postgraduální

• Člen oborové rady a školitel doktorského programu Biochemie a patobiochemie UK (2002 -

• Školitel oborové rady Biologie a patologie buňky UK (2002 - 2012)

• Člen oborové rady DSP Lékařské chemie a biochemie UPOL

• Školitel PhD studentů - 5 úspěšně obhájilo, 4 studenti obhajobu připravují

• Tutor 3rd International Summer School in Advanced Biotechnology, Palermo, Italy 2008

• Oponent asi 30 PhD disertací, včetně zahraničních (University of Antwerp, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg)

 

2004 - 2012 Člen komise 1.LF UK pro hodnocení výuky studenty

2014 Garant magisterského studijního programu Všeobecné lékařství 1. LF UK

2014 Garant magisterského studijního programu General Medicine 1. LF UK

 

Vědecké a odborné zaměření:

 

Základní i aplikovaný výzkum v oblasti biomedicíny (Biochemie, buněčná biologie, experimentální onkologie; regulace a signalizace buněčné proliferace a diferenciace; membránové proteasy a jejich nehydrolytické funkce; využití proteas v diagnostice a léčbě některých nádorových onemocnění). inovativní cíle v oblasti diagnostiky a terapeutických konceptů.

 

Několik desítek publikací s IF, v naprosté většině první nebo korespondující autor, cca 680 ohlasů dle WoS, řada vyzvaných přednášek, včetně plenárních, na mezinárodních kongresech (Finsko, Německo, USA, Japonsko, Nizozemsko, Slovinsko, Velká Británie, Řecko atd.), spoluautorství patentů, včetně zahraničních. HI = 14. Řada popularizačních statí a komentářů z oblasti vědy a vysokého školství v celoplošných a odborných mediích.

 

Zkušenosti v oblasti řízení akademického i průmyslového výzkumu, technology transferu a ochrany duševního vlastnictví. Public-private partnership v oblasti výzkumu, vedení partnerských projektů - průmysl-akademická oblast (především universitní a klinická pracoviště v řadě evropských států) - v rámci akademických institucí a nadnárodní korporátní společnosti.

 

Copyright @ All Rights Reserved

Ústav biochemie a experimentální onkologie

 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

U Nemocnice 5

128 53 Praha 2

Česká Republika

 

 

 

www.lf1.cuni.cz/lbnb

Tel/Fax:00420 224 965 826

E-mail:aleksi@cesnet.cz